Integritetspolicy

Integritetsskyddspolicy

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är Matthews Kodiersysteme GmbH, Kampenwandstr. 77c, 83229 Aschau im Chiemgau, Deutschland, Tel.: 08052 95 110, E-Mail: info@matthews.de. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Herrn Dr. Stefan Baum, BHK Datenschutz und Compliance GmbH, Humboldtstraße 3, 79539 Lörrach, +49 7621 5705398, datenschutzbeauftragter@matthews.de"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Hosting & Content Delivery Network

Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett så kallat innehållsnätverk (content delivery network) från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad Cloudflare). Ett innehållsleveransnätverk är en webbtjänst som används för överföring av särskilt stora mediefiler (t.ex. bildfiler, sidoinnehåll eller skript) genom ett nätverk av regionalt fördelade och förbundna webbservrar. Genom att utnyttja Cloudflares innehållsleveransnätverk kan vi optimera hastigheterna vid inläsning av vår webbplats.
Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen att tillhandahålla vår webbplats på ett säkert och effektivt sätt samt att förbättra webbplatsens stabilitet och funktion.
Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Cloudfare (se Data Processing Addendum på https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf) i vilket vi förpliktar Cloudflare att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Cloudfare till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA.
Mer information finns i Cloudflares integritetsskyddspolicy på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

5) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

7) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har samtyckt till att vi får tillgång till din e-postadress i samband med köp av produkter, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka ut erbjudanden per e-post om liknande produkter som redan har köpts ur vårt sortiment. För detta syfte behöver vi enligt § 7 avs 3 i tysk lagstiftning mot oärlig reklam inte inhämta särskilt tillstånd från dig. Databehandlingen sker härvidlag endast grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Har du inledningsvis invänt mot användning av din e-postadress för detta syfte, sker inget e-postutskick från oss. Du har när som helst rätt att invända mot användning av din e-postadress för de ovannämnda annonsyftena avseende framtida förhållanden, genom ett meddelande till den inledningsvis angivna ansvariga parten. Härvidlag utgår endast överföringskostnader enligt bastariff. När vi har fått in din invändning upphör vi omedelbart att använda din e-postadress i annonssyfte.

8) Webbanalystjänst

8.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google (Universal) Analytics använder s.k. webbkakor, små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. Den av webbkakan skapade informationen om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligen till en av Googles servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring även sker till server från Google LCC. i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av enskild person. Tillägget innebär att Google maskerar (förkortar) din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen och i övriga medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och maskeras (förkortas) där.
För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om händelser på webbplatsen och för att till oss leverera ytterligare tjänster anknutna till användningen av webbplatsen och webben. Därvid kommer den IP-adress din webbläsare överför inom ramen för Google (Universal) Analytics inte att kopplas till andra av Googles uppgifter.
Google Analytics erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsens användare, grundade på utvärderingar av intressebaserad annonsering och under utnyttjande av uppgifter tillhandahållna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgiftsposter som insamlats i den ”demografiska dimensionen” kan inte kopplas till enskild person.
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor från Google Analytics för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Analytics inte när du besöker webbplatsen.
Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Google Analytics i vilket vi förpliktar Google Analytics att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Google till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA.
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de
Som komplement till Google Analytics använder den här webbplatsen även tjänsten Google Signals. Med Google Signals kan vi låta Google sammanställa rapporter som sträcker sig över flera enheter (cross device tracking). Om du har aktiverat "anpassade annonser" i ditt Google-konto och länkat dina uppkopplade enheter till ditt Google-konto, kan Google – under förutsättning att du enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan) har lämnat ditt samtycke till användning av Google Analytics – analysera ditt användarbeteende över olika enheter och skapa databasmodeller som bygger på dessa uppgifter. Härvid tas hänsyn till inloggningar och enhetstyper för sidans alla besökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering. Informationen visar bland annat på vilken enhet du först klickade på annonsen och på vilken enhet tillhörande konvertering ägde rum. Google överlämnar härvid till oss inga personuppgifter som kan kopplas till enskild person, utan endast statistik som bygger på Google Signals. Du kan stänga av funktionen som skapar analys över olika enheter genom att inaktivera "anpassade annonser" i ditt Google-konto. Hur du gör den inställningen förklaras här: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv
Mer information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln

8.2 Google Analytics 4
Este sitio web utiliza Google Analytics 4, un servicio de la empresa Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublín, D04 E5W5, Irlanda («Google»), con el que se puede analizar el uso de los sitios web.
Al utilizar Google Analytics 4 se instalan cookies de forma predeterminada. Las cookies son archivos de texto que se almacenan en el terminal del usuario y permiten analizar el uso que este hace del sitio web. La información generada por las cookies sobre el uso del sitio web (incluida la dirección IP, transmitida por el terminal con las últimas cifras suprimidas; más información al respecto abajo) se transfiere generalmente a un servidor de Google, donde se almacena y trata. En este caso, también puede transmitirse información a los servidores de la empresa Google LLC, con sede en EE. UU., donde se pueden realizar otros tratamientos de la información.
Con el uso de Google Analytics 4, la dirección IP transmitida por el terminal del usuario mientras este utiliza el sitio web siempre se recoge y trata automáticamente por defecto, pero solo de forma anonimizada, de modo que no se puede relacionar con ninguna persona concreta. Esta anonimización automática se lleva a cabo mediante la supresión de los últimos dígitos de la dirección IP por parte de Google dentro de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) o de otros Estados firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).
Google utiliza esta y otra información a petición nuestra para evaluar el uso que el usuario hace del sitio web, elaborar informes sobre las actividades que realiza en el mismo o sobre su comportamiento de uso y prestarnos otros servicios relacionados con su uso del sitio web y de internet. La dirección IP transmitida por el terminal del usuario y abreviada en el marco de Google Analytics 4 no se combinará con otros datos de Google. Los datos recogidos en el contexto de Google Analytics 4 se guardarán durante dos meses y, a continuación, se suprimirán.
Por medio de la función especial «datos demográficos», Google Analytics 4 también permite crear estadísticas con datos sobre la edad, el género y los intereses de los usuarios del sitio web con base en una evaluación de la publicidad basada en intereses y consultando la información de proveedores terceros. Esto permite determinar y distinguir los círculos de usuarios del sitio web con el fin de orientar las campañas de marketing a grupos objetivo de forma optimizada. No obstante, los datos recogidos a través de los datos demográficos no se pueden asignar a una persona determinada ni, por lo tanto, al usuario personalmente. Los datos recogidos a través de la función de datos demográficos se guardarán durante dos meses y, a continuación, se suprimirán.
Todos los tratamientos antes descritos, particularmente la instalación de cookies de Google Analytics para el almacenamiento y la lectura de información en el terminal utilizado por el usuario para usar el sitio web, solo tienen lugar si el usuario nos ha concedido su consentimiento expreso de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD. Sin su consentimiento, no se utiliza Google Analytics 4 durante el uso del sitio web. El usuario puede retirar su consentimiento en cualquier momento con efecto prospectivo. Para hacerlo, solo tiene que desactivar este servicio a través de la herramienta de consentimiento de cookies que facilitamos en el sitio web.
En relación con este sitio web, también utilizamos el servicio Google Signals como ampliación de Google Analytics 4. Con Google Signals podemos pedir a Google que elabore informes en todos los dispositivos (lo que se conoce como cross device tracking). Si el usuario ha activado los anuncios personalizados en los ajustes de su cuenta de Google y tiene vinculados sus dispositivos con conexión a internet a su cuenta de Google, Google puede analizar el comportamiento de uso —en caso de que el usuario haya dado su consentimiento para el uso de Google Analytics 4 en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD— en todos los dispositivos y elaborar modelos de bases de datos basados en dicho comportamiento. Se tienen en cuenta los inicios de sesión y los tipos de dispositivos de todos los usuarios del sitio web que hayan iniciado sesión con una cuenta de Google y que hayan realizado una conversión. Los datos muestran, entre otras cosas, con qué dispositivo ha hecho clic el usuario en un anuncio la primera vez y con qué dispositivo ha tenido lugar la conversión correspondiente. Nosotros no recibimos datos personales de parte de Google, sino simplemente las estadísticas creadas con base en Google Signals. El usuario tiene la posibilidad de desactivar los anuncios personalizados en los ajustes de su cuenta de Google y, por consiguiente, detener el análisis de todos los dispositivos en relación con Google Signals. Para ello, debe seguir las instrucciones de esta página: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=es
En el enlace siguiente se puede consultar más información sobre Google Signals: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=es
Hemos firmado con Google un contrato de tratamiento por encargo para nuestro uso de Google Analytics 4, mediante el cual Google se compromete a proteger los datos de los usuarios de nuestro sitio web y a no comunicarlos a terceros.
Para garantizar el cumplimiento del nivel de protección de datos europeo también en la transferencia de datos de la UE o el EEE a EE. UU. y en los posibles tratamientos posteriores que se realicen allí, Google se acoge a las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea, que hemos acordado contractualmente con Google.
En el enlace siguiente se pueden consultar más menciones legales sobre Google Analytics 4, incluida una copia de las cláusulas contractuales tipo mencionadas : https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
Aquí se puede consultar información detallada sobre los tratamientos llevados a cabo mediante Google Analytics 4 y sobre el tratamiento por parte de Google de los datos procedentes de sitios web : https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=es

8.3 – Hotjar (hotjar Ltd.)
Denna webbplats använder webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte i Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, Tel: +1 (855) 464-6788).
Hotjar är ett verktyg som använder färgdiagram (heatmaps) för att beskriva hur besökare använder en webbplats. Färgdiagrammet visar t.ex. hur långt ned användare skrollar, vad de klickar på och hur ofta det sker. Verktyget används även för att få direkt återkoppling från besökare på webbplatsen. Sammantaget hjälper Hotjar oss att samla värdefull information som vi använder för att göra våra webbplatser snabbare och enklare att använda. Särskilt viktigt för oss när vi använder verktyget är att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt. Hotjars datainsamling begränsas därför till att lagra information om vad besökaren klickar på och hur långt ned hen skrollar, medan alla områden på webbplatsen som visar personuppgifter automatiskt döljs för Hotjar och aldrig kan reproduceras.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av information om den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
– Microsoft Clarity
På denna webbplats insamlas olika användaruppgifter och lagras via tjänsten "Microsoft Clarity" från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (nedan kallad Microsoft) för statistisk analys av användarbeteende, för optimering och för marknadsföring. Uppgifterna som insamlas saknar alltid koppling till besökaren som enskild person. De omfattar bland annat information om enhetens (använd dator, mobil etc.) inställda tidszon, operativsystem och plattform, varifrån sidan öppnades, varifrån besökaren skickades vidare till vår webbplats (i förekommande fall), hur länge vissa sidor besöktes, samt uppgifter om besökarens beteende på webbplatsen (t.ex. klickning, skrollning och musöverföringar). Dessa personuppgifter kan gemensamt användas för att skapa och utvärdera pseudonymiserade användarprofiler. Webbkakor (cookies) används för insamling och utvärdering av uppgifterna. Webbkakor (cookies) är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet för besökarens webbläsare. Webbkakor gör det bland annat möjligt att känna av när samma webbläsare gör ett återbesök. Uppgifter som inhämtats med Microsoft-teknologin används inte utan särskilt medgivande från berörda användare för att identifiera besökare på denna webbplats som enskild person och de kopplas inte till personuppgifter om den pseudonymiserade personen.
Den insamlade informationen kan överföras till Microsofts servrar i USA och lagras där. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Microsoft i vilket vi förpliktar Microsoft att skydda våra kunders personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.
– SalesViewer (Sales Viewer GmbH)
På denna webbplats används tekniska lösningar från SalesViewer® GmbH för att samla in och spara personuppgifter som kan användas för marknadsföring, marknadsundersökning och optimering.
För detta ändamål används en kod baserad på JavaScript som gör det möjligt att samla in och behandla företagsrelaterade uppgifter. De på detta sätt inhämtade personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst genom s.k. kondensering (hashing), en procedur som inte kan reverseras (omvändas). Uppgifterna blir omedelbart pseudonymiserade och används inte för att identifiera webbplatsens besökare som enskilda personer.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av information om den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

9) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktioner i Google Ads Remarketing. Med hjälp av denna tjänst gör vi reklam för denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). I samband med tjänsten placerar Google en webbkaka (cookie) i webbläsaren på den dator, mobil eller annan enhet du använder. Detta pseudonymiserade webbkake-id möjliggör intressebaserad annonsering på de sidor du besöker. Ytterligare personuppgiftsbehandling sker endast om du uttryckligen samtyckt till att Google kopplar webb- och apphistoriken i din webbläsare till ditt Google-konto och att uppgifter från ditt Google-konto används för profilering av annonser du ser på webben. I så fall använder Google dina personuppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för upprätta och definiera målgruppslistor för profilerad annonsering (remarketing) över olika enheter (cross device tracking). Förutsättning är att du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats. För att bilda dessa målgrupper kopplar Google dina personuppgifter tillfälligt med uppgifter från Google Analytics. Vid användning av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing kan personuppgifter även skickas till server som hör till Google LLC. i USA.
För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av profilerad annonsering genom Google Ads Remarketing och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.
För att permanent invända mot att Google Ads Remarketing för profilerad annonsering placerar webbkakor på din dator, mobil eller annan enhet, kan du ladda ner och installera ett insticksprogram (plugin) för din webbläsare som Google tillhandahåller på följande sida:
https://consent.google.com/m?continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fanonymous&gl=DE&m=0&pc=ads&hl=sv&src=1&oldhl=de
Mer information och integritetsskyddspolicyn rörande marknadsföring och Google finns på följande länk:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen.

10) Sajtfunktioner

10.1 Användning av videos på Youtube
Denna webbplats använder Youtubes funktion för att bädda in annonser och spela upp videofilmer från leverantören Youtube, vilken hör till Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google).
Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörens uppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av video. Om uppspelning av inbäddad Youtube-video startar använder leverantören Youtube webbkakor för att samla in information om användarens beteenden. Enligt upplysningar från Youtube används dessa webbkakor bland annat till att registrera statistik om videofilmerna, förbättra användarvänligheten och förhindra användning som utgör missbruk. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Du har rätt att invända mot att sådan användarprofil skapas. För att utöva denna rättighet måste du kontakta YouTube. Inom ramen för användning av Youtube kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.
Oberoende av om inbäddade videofilmer spelas skapas en förbindelse med nätverket Google varje gång denna webbplats öppnas, vilket utan vår påverkan kan innebära att ytterligare behandling av personuppgifter utförs.
Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt inhämtning av uppgifter med hjälp av spårningspixel från den dator, mobil eller annan enhet du använder, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen används inga videofilmer från Youtube när du besöker webbplatsen.
Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen via alternativa möjligheter, som meddelas på webbplatsen.
Mer information om Youtubes integritetsskydd framgår av Youtubes allmänna användningsvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms samt av Googles integritetsskyddspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

10.2 Google webbfonter
För att kunna visa typsnitt på enhetligt sätt används så kallade webbfonter som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren in i webbläsarens cacheminne för korrekt visning av texter och teckensnitt.
För att detta ska fungera måste din webbläsare koppla upp sig mot Googles servrar. I sådant fall kan uppgifterna även skickas till server som hör till Google LLC. i USA. Google får på så sätt kännedom om att vår webbplats öppnades via din IP-adress. Vi använder Googles webbfonter för att vår webbpresentation ska få ett enhetligt och tilltalande utseende. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Om din webbläsare saknar stöd för webbfonter används istället ett standardtypsnitt från din dator.
Mer information om Google webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

10.3 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi även funktionen reCAPTCHA från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Funktionen syftar främst till att klargöra att det är en fysisk person som gör en inmatning eller om missbruk föreligger genom maskinell eller automatisk behandling. Tjänster innebär även att IP-adressen och ev. ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA skickas till Google. Rättslig grund för denna behandling är vår berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av att fastställa eget ansvar för enskild och att förhindra missbruk och skräppost (spam) Inom ramen för användning av Google reCAPTCHA kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetsskyddspolicy finns påhttps:https://policies.google.com/privacy?hl=sv

11) Övrigt

Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill.
Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.
Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.
Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)
Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats.

12) Rättigheter för berörda

12.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

13) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.